Kişisel Verileri Koruma Kanunu Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, Kişisel Veri olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla ER GRUP ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ (Kısaca “Şirket” olarak anılacaktır) tarafından işlenmektedir. 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

İletişim bilginiz, ad-soyad, T.C. kimlik numarası, telefon numarası, adres, e-posta adresi, yaş, doğum tarihi, çalışılan iş yeri, ses kaydı ve içerisinde belirttiğiniz kişisel verileriniz; hukuki ve ticari güvenliğin temini, talep, öneri, memnuniyet, başvuru, şikayet, itiraz gibi bildirimlerin kayıt altına alınarak incelenmesi ve gerektiğinde yanıtlanması, iş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası, muhaberat faaliyetlerinin yürütülmesi, kanuni hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hizmet kalitesinin ve sürekliliğinin sağlanabilmesi ile işlem güvenliği amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirket sorumluluğundaki alanlarda görüntü ve/veya ses kaydı, Şirket telefon santralinde görüşme ses kaydı, teklif talebi iletmeniz durumunda Şirket arşivinde dijital veya yazılı-basılı olarak, iş başvurusunda bulunmanız halinde özgeçmişinizin Şirket arşivinde dijital veya yazılı-basılı olarak tutulması yoluyla toplanmakta ve saklanmaktadır.

Kişisel verileriniz, Kanun’un m. 5/2-(f) bendinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; ilgili mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar dahilinde, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve ilgili mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak üzere adli ve idari makamlar ile hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi için iş ortaklarımıza aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kanun uyarınca kullanabileceğiniz haklarınız;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
  • Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
  • Kanun’un 11. Maddesinin (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi şirketimize yazılı olarak iletmeniz durumunda, şirketimiz, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz.

Şirket Bilgileri:

ER GRUP ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

ADRES: Armağan Evler Mah. Mithatpaşa Cad. No: 239 Ümraniye – İstanbul

TELEFON: 0216 232 25 28